Kloof tussen IT en business over aanpak digitale agenda

unsplash pattern

Mendix presenteert de resultaten van een onderzoek waarin bedrijven werd gevraagd in hoeverre zij succesvol digitale initiatieven kunnen uitvoeren ondanks het aanhoudende tekort aan softwareontwikkelaars. Het onderzoek, ‘Digital Disconnect: A Study of Business and IT Alignment in 2019’, is uitgevoerd door het Amerikaanse onderzoeksbureau Dimensional Research. 

Heldere communicatie tussen business en IT is een noodzakelijke voorwaarde voor het succesvol introduceren van innovatieve technologische oplossingen, zo concluderen analisten. De resultaten van het onderzoek bevestigen deze stelling. Zo blijkt er onder andere veel waardering te bestaan vanuit de business voor de inbreng van IT-professionals. De respondenten waren het er vrijwel unaniem over eens (95 procent) dat de betrokkenheid van IT bij strategische initiatieven van toegevoegde waarde is. Bovendien stelt 70 procent van de ondervraagden dat IT een ‘value driver’ is en geen ‘cost center’. Om een voorbeeld te geven, 66 procent gelooft dat de IT-afdeling in staat is om snel te reageren op marktveranderingen en de productiviteit van werknemers te verhogen (65 procent). Om het potentieel van de IT-afdeling ook daadwerkelijk waar te kunnen maken, moeten er wel een aantal hindernissen genomen worden, zo stellen de respondenten.  

Onenigheid over budget tussen business en IT 

De warme band tussen business en IT verdwijnt als sneeuw voor de zon als de respondenten gevraagd wordt naar budgettering en operationele prioriteiten. Uit het onderzoek blijkt dat 50 procent van de IT-professionals de IT-budgetten onvoldoende vindt om schaalbare oplossingen te kunnen leveren. Dit in tegenstelling tot de business, waarvan 68 procent geen uitdagingen ziet op het gebied van financiering. Volgens 59 procent van de ondervraagde IT’ers drukt de support van legacy-systemen zwaar op het budget en dit zorgt voor een rem op innovatie. Bijna de helft van de IT-professionals (49 procent) geeft aan problemen te ervaren bij het overtuigen van de stakeholders voor belangrijke business-initiatieven.  

De patstelling tussen business en IT wordt onderstreept door de gedeelde overtuiging (77 procent IT en 71 procent business) dat er grote achterstanden zijn bij de uitvoering van IT-verzoeken. De wachttijd kan oplopen tot maanden of zelfs jaren. Bijna twee derde van de business stakeholders (61 procent) zegt dat minder dan de helft van hun IT-aanvragen wordt geïmplementeerd. Het is dan ook niet verrassend dat beide partijen het erover eens zijn dat ‘zelf aan de slag gaan’ of ‘projecten starten met shadow-IT’, dus zonder de ondersteuning van de IT-afdeling, sterk is toegenomen de afgelopen vijf jaar.  

Verschil in perceptie over te laat leveren van IT-oplossingen 

De onderzoeksresultaten laten een interessant verschil zien in perceptie tussen IT en business. Vrijwel alle respondenten (96 procent) zijn het erover eens dat de impact van het niet tijdig leveren van IT-oplossingen groot is. IT-personeel stelt dat dit voornamelijk te merken is aan frustratie vanuit de business en verlies van moraal onder de werknemers. Voor de business staan lange doorlooptijden voor gemiste strategische kansen en omzetdaling, minder concurrentievoordeel en andere negatieve effecten op de ROI.  

Shadow IT zorgt voor scherpe tegenstelling  

De scherpste tegenstelling in het onderzoek komt aan het licht als beide partijen wordt gevraagd naar hun mening om digitale projecten te starten zonder de hulp van IT. Met andere woorden: zelf aan de slag gaan als ‘citizen developers’ of het inzetten van ‘shadow IT’. Respondenten vanuit de business vinden overwegend dat dit een goede ontwikkeling is (69 procent), terwijl bijna hetzelfde percentage IT-professionals juist niet zo gecharmeerd is van dit idee (70 procent).  

Bezwaren die IT-professionals opwerpen als de business zelf aan de slag gaat met het ontwikkelen van applicaties zijn nieuwe supportvragen die de IT-afdeling moet oplossen (78 procent) en security-risico’s voor de core systems (73 procent).   

91 procent van de IT-respondenten zegt dat het ‘gevaarlijk’ is om applicaties te ontwikkelen zonder op de hoogte te zijn van de regels op het gebied van governance, data-beveiliging en compatibiliteit met de IT-infrastructuur. Er is echter vrijwel unanieme overeenstemming (99 procent) bij alle respondenten dat low-code functionaliteiten (zoals eenvoudige integraties, snelle implementatie en gemakkelijke samenwerking) hun organisaties ten goede kan komen.   

Overbrug de kloof met low-code platforms 

Hoewel nog weinig business professionals bekend zijn met de term 'low-code', hebben degenen die de mogelijkheden van low-code kennen grote plannen. 90 procent stelt dat ze low-code willen inzetten. Opvallend genoeg zien meer business professionals (55 procent) de toegevoegde waarde van low-code voor hun organisatie in vergelijking met IT-medewerkers (38 procent).